Afilia’t

Com afiliat de Liberals dAndorra podràs:

  • Participar en la pressa de decisions del partit.
  • Presentar-te per formar part dels òrgans directius del comitè parroquial, del Consell Nacional o/i de l’executiva.
  • Exercir el dret de vot en tots els òrgans dels que formis part.
  • Participar de les activitats internes i externes. 
  • Presentar propostes i peticions. 

Quota anual: 80 €

Quota anual jove (menors de 35 anys): 40 €

Nom

Cognoms

Edat

Email

Adreça

Número de telèfon mòbil:

Accepto rebre misatges mitjançant SMS i/o Whatsapp :
sino

Parròquia on vota

IBAN **:

** Autoritzo al Partit Liberal d’Andorra a fer efectives les quotes anyals pactades pel Congrés.

En compliment de l’article 13 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, mitjançant el qual es regula el dret d’informació de les persones interessades en els processos de recollida de les dades personals, s’informa que les dades de caràcter personal que es donin mitjançant aquesta notificació s’inclouran al corresponent fitxer mitjançant el qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal existents al partit. La finalitat del fitxer és vetllar per la publicitat de l'existència dels fitxers que contenen dades de caràcter personal per fer possible l’exercici del dret d’informació, oposició, accés, rectificació i supressió de les dades. Les dades de la persona física que intervé en aquest acte fent aquesta notificació només es poden utilitzar per a les finalitats previstes estatutàriament. Té dret a accedir a les seves dades personals informatitzades, rectificar-les o, si escau, suprimir-les a la seu social del partit. En el supòsit que a la notificació s’incloguin dades de caràcter personal de persones físiques diferents de la que porta a terme la sol·licitud o de la persona responsable del tractament, abans de fer-ho és obligatori informar aquesta persona de les qüestions que es descriuen al darrer paràgraf.