Proposem modificar la llei de fundacions per agilitzar-ne la gestió

Els grups parlamentaris de la majoria (Liberals, Demòcrates i Ciutadans Compromesos), han entrat a tràmit la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2008 de fundacions. El text legislatiu té com a objectiu actualitzar, després de 13 anys, les directrius de funcionament de les fundacions, així com facilitar la seva gestió i millorar d’altres especificitats que regula la llei inicial de fundacions. La proposició entrada per la majoria també recull demandes fetes per les fundacions del país.

El president del Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa, ha exposat que la llei del 2008 ha estat una eina eficaç i que ha donat resposta de manera satisfactòria a la demanda social i a la regulació de les fundacions privades d’Andorra. Però han passat tretze anys i era necessari actualitzar-la.

D’aquesta manera, s’amplien les activitats econòmiques que poden desenvolupar aquestes entitats, sempre que el seu objecte estigui relacionat amb els seus fins fundacionals, siguin complementaris o accessoris a aquests. Aquestes activitats es podran fer directament o mitjançant la participació en societats mercantils.

A la vegada, la proposició de llei incorpora la possibilitat que certs membres del patronat puguin ser de nacionalitat estrangera (sempre que resideixin a Andorra), per alinear-se amb el procés d’obertura econòmica del país.

El text entrat per la coalició també fa més diligent la gestió i la participació activa del patronat, per exemple, en casos de liquidació i en la decisió d’on destinar el patrimoni romanent un cop es fa efectiva aquesta.

També incorpora la possibilitat per al patró de delegar el seu vot de forma escrita per a certs temes de gestió (mai en cas d’aprovació de comptes, canvis al pla d’actuació, modificacions estatutàries, fusió o liquidació de la fundació).

La proposició de llei es divideix en 9 articles i 3 disposicions finals.

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •