El Grup Liberal pregunta per un assessor de l'Agència Tributària i per l'ADI

ANDORRA LA VELLA 16/06/2016 SESSIÓ DE CONTROL AL GOVERN AL CONSELL GENERAL FOTO DIGITAL EDUARD COMELLAS POLÍTICA CONSELL GENERAL PARLAMENT

El president suplent del Grup Liberal, Jordi Gallardo, ha registrat a Sindicatura dues preguntes escrites per conèixer, d’una banda, la situació contractual de Josep Costa i Solà,  contractat l’any 2013 com a assessor per coordinar el desenvolupament de l’Agència Tributària i, per l’altra, l’organigrama, les retribucions i el personal que treballa per Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI).

Pel que fa a la pregunta sobre l’Agència Tributària andorrana, Gallardo vol saber si l’assessor contractat per coordinar el desenvolupament de l’agència, Josep Costa i Solà, ha finalitzat la seva relació contractual amb aquest organisme, tal com recullen alguns mitjans de comunicació. En la bateria de preguntes es demana saber, en cas afirmatiu, quan va finalitzar el contracte del senyor Costa; quins objectius se li van fixar quan es va contractar l’any 2013; els objectius assolits; dades a què ha tingut accés, incidint especialment en dades dels contribuents andorrans i no residents; i si el contracte preveia clàusules reforçades de confidencialitat i períodes d’incompatibilitat. Gallardo considera que “és molt important saber la situació contractual del senyor Josep Costa i a quina informació ha tingut accés, no en va, s’ha de garantir la confidencialitat dels contribuents andorrans i estrangers”.

En la bateria de preguntes sobre la societat Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), el parlamentari liberal vol saber: quin és l’organigrama actual de la societat, quan s’han creat els llocs de treball que el conformen i una descripció de cadascun d’ells incloent-hi la retribució econòmica. En la pregunta també s’inclou als membres del consell d’administració d’ADI i les retribucions que perceben. Jordi Gallardo assegura que “cal saber com es gasten els diners dels contribuents en una societat que segons el seu pressupost es destina un 35,51% de la despesa al capítol de personal”.

Demanda d’informació sobre l’institut Baselga

D’altra banda, recentment, el Grup Liberal ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació per rebre una còpia del memoràndum signat entre el Govern i l’Institut Oncològic Baselga. A la petició s’inclou d’altres memoràndums i acords de col·laboració que Govern hagi signat amb instituts mèdics, hospitals o d’altres entitats mèdiques estrangeres des del gener del 2011.

**Tot seguit pots llegir el text íntegre de les preguntes


A Casa de la Vall, 12 de setembre de 2017

 A la sindicatura

 El sotasignat, M.I. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per la present m’adreço a V.M.I.S., i d’acord amb el que disposa l’article 129 del capítol 4 del Reglament del Consell General, sol·licito una resposta escrita del Govern en el millor termini, a les preguntes relatives al funcionament de la societat pública Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI).

 Motivació

 Vist que en el pressupost de la societat Andorra Desenvolupament i inversió (ADI) corresponent a l’exercici 2017 reflecteix que el 35,51% de la despesa es destina al capítol de despeses de personal,

 Vist que en el mateix document de pressupost de la societat s’expliquen una sèrie d’actuacions previstes per dur a terme.

 Es demana:

 Quin és l’organigrama de la societat Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI) a 12 de setembre de 2017?

 Quina és la data de creació de cada lloc de treball que forma part de l’organigrama de la societat?

 Quina és la descripció i qualificació de cada lloc de treball de la societat?

 Quina és la retribució bruta mensual i acumulada per cada lloc de treball descrit en el punt anterior a 12 de setembre 2017?

 Els membres del consell d’administració disposen d’una retribució?, en cas afirmatiu, quina és la fòrmula de retribució i quin és l’import?

 

 Jordi Gallardo Fernàndez
Conseller del grup Parlamentari Liberal

 


 

A Casa de la Vall, 12 de setembre de 2017

A la sindicatura

El sotasignat, M.I. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per la present m’adreço a V.M.I.S., i d’acord amb el que disposa l’article 129 del capítol 4 del Reglament del Consell General, sol·licito una resposta escrita del Govern en el millor termini, a les preguntes relatives a la relació contractual de l’assessor per coordinar el desenvolupament de l’Agència Tributària andorrana.

Motivació

Vist que el Govern el 2013 va procedir a contractar el senyor Josep Costa i Solà, com a assessor per coordinar el desenvolupament de l’Agència Tributària andorrana.

Vist que, segons notícies aparegudes en diferents mitjans nacionals, el senyor Josep costa finalitzaria la seva relació amb el Govern d’Andorra el proppassat mes d’agost.

Es demana:

  • Ha finalitzat el senyor Josep Costa i Solà la seva relació professional com assessor de l’Agència Tributària andorrana?
  • En cas que sigui el cas, en quina data exacta va finalitzar? En cas que la relació professional no s’hagi finalitzat, quina és la data que preveu de finalització el seu contracte laboral?
  • Quins objectius se li van marcar al moment de la seva contractació l’any 2013?
  • Quin és el grau d’assoliment dels objectius mencionats en el punt anterior?
  • Quines tasques suplementàries ha realitzat durant aquest període?
  • Ha tingut accés el senyor Josep Costa a informació de contribuents del principat? En cas afirmatiu, a quina informació dels contribuents ha tingut accés durant aquest període?
  • Ha tingut accés el senyor Josep Costa a informació de contribuents no residents al principat? En cas afirmatiu, a quina informació dels contribuents ha tingut accés durant aquest període?
  • El contracte del senyor Josep Costa preveia clàusules reforçades de confidencialitat? En cas afirmatiu, quines són?
  • El Contracte del senyor Josep Costa preveia algun període d’incompatibilitat? En cas afirmatiu, quines incompatibilitats i per quin període?

 

 Jordi Gallardo Fernàndez
Conseller del grup Parlamentari Liberal