Publicacions del blog

24 juliol
0

El Grup Liberal pregunta per la rebaixa de les tarifes als laboratoris clínics

El conseller general Carles Naudi d’Areny-Plandolit pregunta al Govern per les noves tarifes de responsabilitat per certes determinacions analítiques que el Consell de Ministres va aprovar el passat 5 de juliol i que suposarà un estalvi per a la CASS d’uns 350.000 euros. Les noves tarifes suposen una reducció d’un 5% respecte a les que s’aplicaven anteriorment.

Davant d’aquesta aprovació i modificació de les tarifes de responsabilitat que la CASS paga als laboratoris, el conseller Carles Naudi pregunta al Govern en quin moment es va comunicar als laboratoris clínics aquesta modificació, quin va ser el contingut d’aquesta comunicació i quin marge de temps van tenir els laboratoris per actualitzar els codis i les tarifes.

El parlamentari del Grup Liberal també s’interessa pel nombre de reunions prèvies que des del ministeri de Salut la CASS es van mantenir amb els laboratoris i en quins punts no es va arribar a un acord.

*A continuació podeu llegir la pregunta íntegra


A Casa de la Vall, el 20 de Juliol del 2017

 

A la Sindicatura

 

El sotasignat, Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, Conseller General del grup parlamentari liberal, d’acord amb el que disposen els articles 129 i següents del Reglament del Consell General, formulo les preguntes següents al M.I. Govern a fi que se’m contestin de forma escrita en el més breu termini.

 

El 5 de Juliol, a proposta del ministre de Salut, el M.I Sr. Carles Álvarez Marfany, el Govern va aprovar les noves tarifes de responsabilitat per certes determinacions analítiques. Aquesta mesura revisa i actualitza la Nomenclatura General i les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social per a qui el canvi representarà un estalvi de més de 350.000 euros.

 

En quin moment es va comunicar als laboratoris clínics?

Quin va ser el contingut de la comunicació?

Quin marge de temps van tenir els laboratoris per actualitzar els codis i les tarifes?

Quantes reunions prèvies es van mantenir amb els laboratoris i en quins punts no es va arribar a un acord?

 

Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells

Conseller General

0 comments

Rules of the Blog

Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.